Sơ đồ chuỗi giá trị (Value Stream Mapping - VSM) là gì?
Khi thị trường ngày càng trở nên bão hòa, cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, cách duy nhất để các nhà sản xuất có thể tồn tại là cung cấp cho khách hàng nhiều giá trị hơn đối thủ của mình.

Sơ đồ chuỗi giá trị trong tiếng Anh được gọi là Value Stream Mapping - VSM.

Sơ đồ chuỗi giá trị là 1 trong các công cụ điển hình nhằm giảm thiểu lãng phí và cải tiến năng suất được ứng dụng trong Lean.

- VSM là một hệ thống các phương pháp và công cụ nhằm giảm thiểu lãng phí, giảm thiểu thời gian không gia tăng giá trị, từ đó giảm thiểu thời gian sản xuất.

- VSM là tập hợp các phương pháp giúp thể hiện trực quan luồng sản phẩm và thông tin của qui trình sản xuất. 


Điều quan trọng cần lưu ý là khách hàng chỉ quan tâm đến giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ đối với họ, chứ không phải bạn đã nỗ lực sản xuất ra nó đến đâu hoặc giá trị có thể mang lại cho những khách hàng khác là gì. Sơ đồ chuỗi giá trị đã tập trung vào điều này.

Lịch sử của sơ đồ chuỗi giá trị

Ví dụ về sơ đồ thể hiện luồng vật liệu và thông tin được ghi chép trong một cuốn sách năm 1918 có tên là “Installing Efficiency Methods” của Charles E. Knoeppel. Sau đó, kiểu sơ đồ này được liên kết với Hệ thống sản xuất Toyota – hệ thống được ca ngợi trong phong trào sản xuất tinh gọn. Mặc dù vậy, ở Toyota, nó thường được gọi là bản đồ luồng thông tin và vật liệu, bản đồ quy trình hoặc các tên khác, không phải là sơ đồ chuỗi giá trị.

Những người được ghi nhận là đã tạo ra Hệ thống Sản xuất Toyota, bắt đầu nghiên cứu về nó một cách nghiêm túc từ những năm 1950, bao gồm: Shigeo Shingo (1909-1990), một kỹ sư công nghiệp Nhật Bản, cố vấn Toyota; giám đốc điều hành Toyota Taiichi Ohno (1912-1990); Kiichiro Toyoda (1894-1952) và Eiji Toyoda (1913-2014).


Shigeo Shingo (1909-1990)


Lợi ích của việc lập sơ đồ chuỗi giá trị

Mục đích của  VSM là xác định các hoạt động làm tăng giá trị và các hoạt động không làm tăng giá trị. Sơ đồ chuỗi giá trị nên phản ánh những gì đang thực sự diễn ra hơn là những gì được mong muốn xảy ra nhờ đó các cơ hội cải tiến có thể được xác định.

Lập sơ đồ dòng giá trị là một phương pháp mạnh mẽ để loại bỏ lãng phí trong bất kỳ quy trình nào, không chỉ sản xuất. Đó là mục đích cốt lõi của nó. Bạn cần trình bày chi tiết từng bước quy trình và đánh giá cách nó tăng thêm giá trị — hoặc không tăng thêm giá trị — dưới con mắt của khách hàng.

Các bước thực hiện