Lợi thế thương mại là gì?
Lợi thế thương mại (goodwill) iá trị đối với một công ty hoặc tổ chức không thể đo lường trực tiếp, ví dụ như danh tiếng tốt hoặc lòng trung thành của khách hàng:

LỢI THẾ THƯƠNG MẠI (GOODWILL) LÀ GÌ?

Goodwill, hay Lợi thế thương mại, là một tài sản vô hình có liên quan đến việc mua công ty này bởi công ty khác. 

Cụ thể, lợi thế thương mại là phần giá mua cao hơn tổng giá trị hợp lý thuần của tất cả các tài sản được mua trong quá trình mua lại và các khoản nợ phải trả được giả định trong quá trình này. 

  • Giá trị thương hiệu của công ty, cơ sở khách hàng vững chắc, quan hệ khách hàng tốt, quan hệ nhân viên tốt và công nghệ độc quyền thể hiện một số lý do tại sao goodwill tồn tại.
  • Lợi thế thương mại là một tài sản vô hình chiếm giá mua vượt quá của một công ty khác.
  • Các mặt hàng được bao gồm trong lợi thế thương mại là tài sản độc quyền hoặc sở hữu trí tuệ và nhận diện thương hiệu, không dễ định lượng được.
  • Lợi thế thương mại được tính bằng cách lấy giá mua của một công ty và trừ đi phần chênh lệch giữa giá trị thị trường hợp lý của tài sản và nợ phải trả.
  • Các công ty phải xem xét giá trị lợi thế thương mại trên báo cáo tài chính của mình ít nhất mỗi năm một lần và ghi nhận bất kỳ khoản suy giảm nào. 
  • Lợi thế thương mại khác với hầu hết các tài sản vô hình khác là có thời hạn sử dụng vô thời hạn, trong khi hầu hết các tài sản vô hình khác có thời gian hữu dụng hữu hạn.

Cách hiểu lợi thế thương mại

Quy trình tính toán lợi thế thương mại về nguyên tắc khá đơn giản nhưng có thể khá phức tạp trong thực tế. 

Để xác định lợi thế thương mại theo một công thức đơn giản, hãy lấy giá mua của một công ty và trừ đi giá trị thị trường hợp lý ròng của các tài sản và nợ phải trả có thể xác định được.

Lợi thế thương mại = P - (A - L)

Trong đó: 

  • P = Giá mua của công ty mục tiêu, 
  • A = Giá trị thị trường hợp lý của tài sản, 
  • L = Giá trị thị trường hợp lý của nợ phải trả.

VÍ DỤ VỀ LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

Nếu giá trị hợp lý của tài sản của Công ty ABC trừ đi nợ phải trả là 12 tỷ đô la và một công ty mua Công ty ABC với giá 15 tỷ đô la, thì giá trị phụ trội sau khi mua lại là 3 tỷ đô la. 3 tỷ đô la này sẽ được đưa vào bảng cân đối kế toán của bên mua lại như một lợi thế thương mại (goodwill).

Như một ví dụ thực tế, hãy xem xét vụ sáp nhập T-Mobile và Sprint được công bố vào đầu năm 2018. Thỏa thuận này trị giá 35,85 tỷ đô la vào ngày 31 tháng 3 năm 2018, theo hồ sơ S-4. Giá trị hợp lý của tài sản là 78,34 tỷ USD và giá trị hợp lý của khoản nợ phải trả là 45,56 tỷ USD. Chênh lệch giữa tài sản và nợ phải trả là 32,78 tỷ USD. Do đó, lợi thế thương mại cho thương vụ sẽ được ghi nhận là 3,07 tỷ đô la (35,85 đô la - 32,78 đô la), số tiền trên chênh lệch giữa giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả.

Nguồn: Investopedia16 nguyên tắc khi lập và trình bày Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất
Báo cáo tài chính hợp nhất là một trong những tài liệu quan trọng được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con.