Mô hình nhóm huấn luyện (Training Within Industry - TWI) là gì?
Mô hình nhóm huấn luyện (tiếng Anh: Training Within Industry - TWI) là hình thức đào tạo tại doanh nghiệp với các chương trình huấn luyện kĩ năng thiết yếu cho các cấp giám sát viên.

Mô hình nhóm huấn luyện là gì?

Mô hình nhóm huấn luyện trong tiếng Anh được gọi là Training Within Industry - TWI.

Mô hình nhóm huấn luyện là hình thức đào tạo tại doanh nghiệp với các chương trình huấn luyện kĩ năng thiết yếu cho các cấp giám sát viên.

Lịch sử hình thành

TWI xuất phát từ Mỹ năm 1940 cùng với việc hình thành phong trào năng suất chất lượng tại Mỹ và lan ra toàn thế giới. 

TWI là viết tắt của Training Within Industry có nghĩa là Đào tạo tại doanh nghiệp với 3 chương trình đào tạo kĩ năng thiết yếu cho các cấp Giám sát bao gồm: kĩ năng Chỉ dẫn việc, kĩ năng Quan hệ công việc, kĩ năng Cải tiến Phương pháp làm việc. 

Ba chương trình này là nền tảng đào tạo của các hệ thống quản lí như Hệ thống sản xuất Toyota (Toyota Production System - TPS), Mô hình sản xuất tinh gọn Lean, công cụ cải tiến 5S, Kaizen, Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM), Quản lí chất lượng toàn diện (TQM)...

TWI đã được áp dụng tại nhiều nước với nền văn hóa khác nhau như Mỹ, Nhật Bản, Anh, Úc, Hà Lan, Newzealand, Hàn Quốc, Singapo, Malaysia, Indonesia, Đài Loan và Việt Nam.

Nguyên tắc nền tảng

Nguyên tắc nền tảng cho TWI là tạo ra "Tác động nhân bản - Multiplier Effect". Nguyên tắc nền tảng cho TWI là phát triển một phương pháp đã chuẩn hóa, rồi đào tạo chuyên sâu những huấn luyện viên TWI về phương pháp chuẩn này.Những huấn luyện viên TWI sẽ đào tạo những nhóm người khác (Giám sát viên) sử dụng các phương pháp chuẩn để xử lí vấn đề cụ thể, để đạt mục tiêu.

Các chương trình đào tạo TWI

TWI gồm ba chương trình huấn luyện thực hiện tại doanh nghiệp là: 

  • Chương trình đào tạo kĩ năng chỉ dẫn việc - Job Instruction Training (JIT)
  • Chương trình đào tạo kĩ năng quan hệ công việc - Job Relations Training (JRT)
  • Chương trình đào tạo kĩ năng cải tiến phương pháp làm việc - Job Methods Training (JMT).

Cả ba chương trình tập trung đào tạo/huấn luyện cho đội ngũ quản lí giám sát trong doanh nghiệp, vì TWI cho rằng năng suất, chất lượng của doanh nghiệp có được do đội ngũ nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất và cung cấp dịch vụ. 

Họ làm tốt đến đâu là do quản lí giám sát của họ dẫn dắt đến đó. Do đó, cần tập trung nâng cao năng lực thực thi cho đội ngũ quản lí giám sát tuyến đầu.Các chức danh trong thực tế như quản đốc, tổ trưởng, nhóm trưởng...

Nguồn: vietnambiz

(Tài liệu tham khảo: Mô hình nhóm huấn luyện, Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020", NXB Hồng Đức)


Automate your company expenses with Odoo Expense Management
If your company is still growing, but with the passage of time it will be an established one and this is a fact. And when the company will establish that expenses will automatically increase. And at that time it will be difficult to manage the expense of a lot of employees manually. With the implementation of expense management software, your management will be automated and you can save your time without the commitment of a lot of errors.