Thiết lập quy trình đối soát ngân hàng với phần mềm Odoo
Kết hợp báo cáo ngân hàng  với hồ sơ kế toán của doanh nghiệp  là một nhiệm vụ nhàm chán và dễ sai sót. Tìm các hóa đơn tương ứng, so sánh số tiền và thông tin chi tiết của đối tác với thông tin trong bảng sao kê ngân hàng. Các bước này có thể mất rất nhiều thời gian. Với Odoo, dễ dàng khớp hóa đơn hoặc bất kỳ chứng từ thanh toán nào khác với bảng sao kê ngân hàng.

Quy trình đối soát ngân hàng

Kết nối sao kê ngân hàng với tài khoản của bạn có thể tạo ra một khối lượng lớn công việc. Bạn cần tìm các hóa đơn, thanh toán liên quan và các khoản quản lý đó có thể tốn rất nhiều thời gian. May mắn là phần mềm có thể giúp bạn dễ dàng liên kết hóa đơn và bất kỳ khoản thanh toán nào với sao kê ngân hàng của bạn.

Tron phần mềm tài chính, kế toán có 2 quy trình đối soát:

  • Trực tiếp tạo thanh toán trên hóa đơn
  • Đối soát hóa đơn đầu kỳ với sao kê ngân hàng

Cấu hình

Không cần có cấu hình đặc biệt nào để tạo hóa đơn. Tất cả những gì cần làm là cài đặt ứng dụng kế toán.

Trường hợp 1: Tạo thanh toán

Giả sử, bạn có một số hóa đơn yêu cầu khách hàng của bạn phải thanh toán trước khi cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. 

Nhân viên kế toán chỉ làm việc với sao kê ngân hàng vào cuối tuần/ cuối tháng, nên bạn cần đánh dấu hóa đơn nào đã thanh toán. Sau khi khách hàng gửi thông tin xác nhận thanh toán, bạn tiến hành ghi nhận thanh toán và đánh dấu hóa đơn này đã được thanh toán. Click “Register Payment (Thanh toán)”, chọn số tiền thanh toán (Payment Amount), người thanh toán (Payment Date), sổ nhật ký thanh toán (Payment Journal) và ghi chú (Memo).


Sau khi ghi nhận thanh toán, có thể xem lại hóa đơn bằng cách chọn vào  Info (Thông tin) > Open (mở thanh toán).

Trường hợp 2: Đối soát sao kê ngân hàng

Giả sử, có nhiều hóa đơn của các khách hàng khác nhau đang ở trạng thái mở.


Cuối tuần/ cuối tháng, chúng ta nhận được sao kê ngân hàng, trong đó bao gồm các hóa đơn của nhiều khách hàng khác nhau. Tiến hành: Import (Nhập) hoặc Create (Tạo) sao kê ngân hàng trên hệ thống.

Trong bảng điều khiển, nhấp chọn Reconcile # Items  

Nếu mọi thứ đêu khớp (tên đối tác đúng, số lượng đúng) thì phần mềm sẽ tự động đối soát.Top 10 Benefits of Customizing Odoo ERP to Meet Your Business Needs
Odoo is a great way to manage your business. It keeps track of customer information, inventory, sales, and many more in one place. Odoo is an easy-to-use #ERP for small and medium businesses. Here are Top 10 Benefits that make Odoo one of the best ERP