Lệnh thay đổi kỹ thuật (Engineering Change Order - ECO) là gì?
Yêu cầu thay đổi kỹ thuật (ECR) trong sản xuất là một đề xuất có thể được gửi bằng giấy hoặc điện tử tới ban quản lý để giải quyết vấn đề hoặc cải tiến sản phẩm.

ECO Là Gì?

Lệnh thay đổi kỹ thuật (ECO) là một tài liệu nêu rõ chi tiết thiết kế sản phẩm mới hoặc những thay đổi được đề xuất đối với các sản phẩm hiện có. ECO cung cấp danh sách tất cả các thành phần, cụm lắp ráp và các tài liệu khác bị ảnh hưởng. 

Yêu cầu thay đổi kỹ thuật (ECR) trong sản xuất là một đề xuất có thể được gửi bằng giấy hoặc điện tử tới ban quản lý để giải quyết vấn đề hoặc cải tiến sản phẩm.

Thí dụ: nếu cơ quan quản lý sửa đổi hướng dẫn ra yêu cầu cấm sử dụng vật liệu cụ thể trong sản xuất thiết bị y tế, nhà sản xuất sẽ thực hiện thay đổi thông qua lệnh thay đổi kỹ thuật ECO.

Phân Biệt ECO Với ECR

Yêu cầu thay đổi kỹ thuật (Engineering Change Request - ECR) khác với yêu cầu thay đổi kỹ thuật (ECO) ở chỗ những yêu cầu này đóng vai trò là điều kiện tiên quyết để đưa ECO vào hoạt động. ECR xác định sự cần thiết và khả năng tồn tại của một thay đổi bằng cách đưa ra ước tính về các nguồn lực mà nó sẽ yêu cầu.

An ECR is created, reviewed, and approved. It then becomes an engineering change order. You use engineering change management to create, plan, review, approve, and implement product changes. New designs or products can be included in the ECO process or go through a similar process called engineering creation order.

ECR được tạo, xem xét và phê duyệt. Sau đó trở thành ECO. Nhóm kỹ sư sẽ sử dụng chính sách quản lý thay đổi kỹ thuật để khởi tạo yêu cầu, lập kế hoạch, xem xét, phê duyệt và thực hiện các thay đổi sản phẩm. Các thiết kế hoặc sản phẩm mới có thể được đưa vào quy trình ECO hoặc trải qua một quy trình tương tự được gọi là yêu cầu sáng tạo kỹ thuật.

Áp Dụng ECO Trong Phần Mềm Quản Lý Sản Xuất Odoo

ECO là kỹ thuật áp dụng trong vòng đời phát triển và nâng cấp sản phẩm, do vậy các doanh nghiệp sản xuất đều chú trọng xây dựng các hệ thống phần mềm ERP để kiểm soát thay đổi và vận hành hiệu quả các quy trình nâng cấp, cải tiến sản phẩm. Odoo là một trong những nền tảng ERP cung cấp các phân hệ chính cùng hàng ngàn phân hệ vệ tinh hỗ trợ quản lý sản xuất: MRP, PLM...

 

Quản lý ECO là 1 tính năng không thể thiếu của Mô-đun PLM trong hệ sinh thái Odoo Manufacturing. Sử dụng khả năng này để ghi lại mọi quy trình sản xuất, thiết kế sản phẩm hoặc lựa chọn thành phần (BOM). Chức năng này kết nối phân hệ quản lý sản phẩm và lệnh sản xuất. 
 

Nguồn: TIGOBASEOdoo có thể hỗ trợ chất lượng quản lý ISO 9001 như thế nào?
ISO 9001 là tiêu chuẩn duy nhất trong nhóm có thể được chứng nhận. Nhưng chứng nhận liên quan đến công ty và các quy trình quản lý chất lượng của công ty chứ không phải các công cụ/phần mềm họ sử dụng. Odoo có thể là một công cụ tuyệt vời để triển khai các quy trình quản lý chất lượng.