Kỹ thuật khóa đơn hàng bán trong Odoo
Rất nhiều trường hợp đơn bán hàng trên hệ thống được tạo ra nhưng nhiều người tham gia chỉnh sửa, không thể thống nhất được. Vì vậy, tính năng khóa khi đơn bán đã được xác nhận sẽ tối ưu hơn cho người sử dụng.

Cách thiết lập

Để tính năng này được thực hiện, bạn cần đến Ứng dụng >> Cấu hình >> Thiết lập.